Gebiedsontwikkeling Antes locatie Poortugaal

De ambitie is het realiseren van een levendige locatie met een mix van wonen, zorg en recreatie rond een centraal hart voor patiënten en bewoners van Albrandswaard. Naast diverse klinieken voor verschillende doelgroepen en het Kantoor van Antes ligt de focus op ruimte voor voorzieningen gericht op ontmoeting, sport en recreatie.

Korte omschrijving

De locatie in Poortugaal is ruim 100 jaar in gebruik voor specialistische zorg aan psychiatrische patiënten. De meeste zorgpanden op de locatie dateren uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Herinrichting en vernieuwing zijn noodzakelijk.

Dat heeft alles te maken met de moderne kijk op woonzorggebieden. In Poortugaal worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische problemen. Hoewel de zorglocatie in Poortugaal altijd nauw verbonden is geweest met het dorp, is de zorglocatie nog heel eenzijdig ingericht als psychiatrisch centrum.

In de afgelopen 2,5 jaar zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de locatie. Er zijn diverse oude panden gesloopt, er is een nieuwe kliniek (Kliniek 1) gebouwd en nieuwbouw van een tweede kliniek is in voorbereiding.

In navolging van de transformatie van andere zorglocaties in het land, wil Antes/Parnassia van deze locatie een levendige woon/zorggemeenschap maken. Om dat te bereiken wordt alle patiënten huisvesting vernieuwd en meer geclusterd op de locatie. Hiermee wordt 15 hectare grond vrijgespeeld, waar reguliere woningbouw kan komen. De inkomsten die Antes met de verkoop van de grond realiseert, gaat één op één naar het verbeteren van de huisvesting en faciliteiten van patiënten.

Samen met een opwaardering van horeca, fiets- en voetpaden, ateliers, het Albada Zorgcollege enzovoort kan zo een geheel vernieuwde wijk van Poortugaal ontstaan.

Een ontwikkeling als deze is al op veel plekken in het land tot stand gebracht, maar is voor Poortugaal nog geheel nieuw. Samenspraak met gemeente Albrandswaard, omwonenden en andere belanghebbenden is dan ook van groot belang.

De transformatie van de zorglocatie naar woonzorgpark bevindt zich nog in de initiatieffase.

Werkzaamheden

Voor het beoogde gemengde programma is een bestemmingsplanwijziging nodig. De eerstvolgende stap ter voorbereiding van de RO-procedure, is dat we in overleg met Gemeente en omwonenden een structuurvisie opstellen. Daarbij komen disciplines als stedenbouw en communicatie/participatie in beeld. Hiervoor zijn stedenbouwkundig bureau Wissing en Communicatiebureau De Wijde Blik bij het project betrokken. Ook worden er diverse (technische) vooronderzoeken uitgevoerd die moeten uitwijzen of de plannen haalbaar zijn.

STAAT. is de verantwoordelijk voor de gehele Gebiedsontwikkeling van de locatie tot en met de verkoop van de af te storten gronden. Ook zijn we verantwoordelijk voor het Bouwmanagement van de ontwikkeling en realisatie van Kliniek 2 op de locatie.

Specificaties

Opdrachtgever

Parnassia Groep

Locatie

Albrandwaarsedijk 74 Poortugaal

Programma

De ambitie is een gemengd programma met onder andere diverse klinieken voor verschillende doelgroepen, Kantoor Antes en Onderwijs Albeda Zorgcollege, beschermd wonen, regulier wonen en ruimte voor voorzieningen gericht op ontmoeting, sport en recreatie.

Status

Initiatieffase