Gebiedsontwikkeling Park Bloemendaal
Den Haag

Op park Bloemendaal aan de Monsterseweg in Den Haag wonen patiënten van de Parnassia Groep en reguliere bewoners naast elkaar. Door de sloop van verouderde klinieken ontstaat er ruimte voor extra woningen in het ruim opgezette park.

Korte omschrijving

Op Park Bloemendaal aan de Monsterseweg in Den Haag ontwikkelen we plannen voor nieuwbouwwoningen. Op de locatie wonen patiënten en medewerkers van Parnassia Groep en reguliere bewoners naast elkaar. Daarnaast zijn er klinieken waar patiënten wonen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het combineren van huisvesting voor patiënten en reguliere huisvesting op een zorglocatie wordt ook wel omgekeerde integratie genoemd.

Naast zorg en wonen zijn er op het Woonzorgpark ook algemene voorzieningen te vinden. Denk daarbij aan de kerk, een winkel en cafetaria en ruimte voor ontmoeting en activiteiten.

De laatste jaren zijn verschillende verouderde klinieken op het Woonzorgpark gesloopt. Er is daardoor ruimte ontstaan voor het toevoegen van meer reguliere woningbouw. De beoogde woningbouwontwikkeling benut de vrijgekomen ruimte, maar versterkt ook de samenhang en kwaliteit van het mooie groene park.

Samen met stedenbouwkundig bureau Vollmer & Partners en in nauw overleg met gemeente Den Haag is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Op Park Bloemendaal komt een gevarieerd woningprogramma met ca. 158 eengezinswoningen, 24 vrije sector appartementen en 80 sociale appartementen. Deze laatste zijn bestemd voor het huisvesten van cliënten van Parnassia.

In het ontwerp is veel rekening gehouden met behoud van de ruime en groene opzet van het park en de aanwezige ecologische hoofdstructuren. Daarnaast realiseren we volgens de uitgangspunten van het gemeentelijke beleid ‘Natuurinclusief bouwen’, een grotere en meer diverse natuurwaarde met bloemenweides, wadi’s, natuurlijke oevers, et cetera.

Het streven naar een natuurinclusieve woonomgeving vertaalt zich niet alleen in de buitenruimte, maar ook in de woonbebouwing. De bebouwingsopzet is bijzonder: woningen en woonclusters die omgeven zijn door groen.

Momenteel wordt door Gemeente Den Haag het Planuitwerkingskader (PUK) met daarin alle juridische, planologische en eventueel uitvoeringstechnische randvoorwaarden vastgesteld. Het PUK dient tevens als ruimtelijke onderbouwing bij afwijking van het vigerende bestemmingsplan.

Werkzaamheden

Voor de beoogde woningbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. Door Vollmer& Partners is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Ook worden er diverse (technische) vooronderzoeken uitgevoerd die moeten uitwijzen of de plannen haalbaar zijn. Na vaststelling van het Planuitwerkingskader kunnen we de RO-procedure voor de bestemmingsplan wijziging opstarten.

STAAT. is de verantwoordelijk voor de gehele Gebiedsontwikkeling van de locatie tot en met de verkoop van de af te stoten gronden.

Specificaties

Opdrachtgever

de Parnassia Groep

Locatie

Monsterseweg Den Haag

Programma

Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in de nieuwbouw van in totaal ruim 260 woningen: ca. 158 eengezinswoningen, 24 vrije sector appartementen en 80 sociale appartementen. Deze laatste zijn bestemd voor het huisvesten van cliënten van Parnassia.

Status

Er ligt een concept stedenbouwkundig plan en de RO-procedure is in voorbereiding.